Korzystanie z witryny (witryn) administrowanych przez Linde AG i spółki należące do The Linde Group, zwanych dalej Stroną Linde, podlega następującym warunkom, zwanym dalej Regulaminem:


1. Potwierdzenie warunków użytkowania


Uzyskując dostęp do strony internetowej Linde, użytkownicy potwierdzają, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki użytkowania. Ponadto zgadzają się na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, a także wszelkich innych obowiązujących zasad i warunków. Użytkowniku, jeśli nie rozumiesz lub nie zgadzasz się z tymi warunkami, musisz przestać korzystać ze strony internetowej Linde.


2. Zakres prawa do użytkowania


2.1 Wszystkie materiały tekstowe, zdjęcia, grafiki, oprogramowanie, aplikacje, próbki dźwiękowe, filmy animowane, logo i marki korporacyjne, układ strony internetowej Linde, a także inne treści zawarte na stronie internetowej Linde, zwane dalej łącznie "Treścią Strony Internetowej Linde", są chronione prawem znaków towarowych i prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej i mogą podlegać prawom stron trzecich.


2.2 Firma Linde AG ani żadna ze spółek należących do „The Linde Group” nie przyznaje żadnych praw licencyjnych ani innych praw związanych z korzystaniem z praw własności intelektualnej zawartych w Treści Strony Linde, chyba że określono inaczej. Kopiowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie, przekazywanie lub wykorzystywanie w inny sposób tych praw własności intelektualnej na Stronie Internetowej Linde lub w Witrynie internetowej Linde, w tym udostępnianie osobom trzecim, nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Linde AG.


2.3 Użytkownik może przeglądać i wykorzystywać Treści Strony Internetowej Linde wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku w ramach korzystania z Witryny Linde. Użytkownikowi wolno również sporządzić jedną kopię Witryny Linde na swój osobisty, niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że treść nie zostanie zmieniona podczas kopiowania, a wszelkie odniesienia do praw własności intelektualnej zostaną zachowane w kopii, lub, jeśli wykorzystywane są tylko wyciągi ze strony internetowej Linde podane zostanie źródło ich pochodzenia.


2.4 Treść komunikatów prasowych i innych dokumentów sklasyfikowanych jako publiczne mogą być wykorzystywane w komunikacji publicznej z zastrzeżeniem, że zezwolenie udzielone w ramach niniejszej Polityki nie ma zastosowania do tych części dokumentów publicznych, które są chronione prawem znaków towarowych lub prawem autorskim lub innymi przepisami prawnymi. Każde użycie takiego materiału odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.


2.5 Dostęp do witryny internetowej Linde lub Treści internetowych Linde z krajów, w których dostęp ten jest niezgodny z prawem miejscowym, jest niedozwolony. W takim przypadku, jeśli użytkownik chce nawiązać kontakty biznesowe z The Linde Group, powinien skontaktować się z przedstawicielem The Linde Group w danym kraju.


2.6 Jakiekolwiek inne wykorzystanie Strony Internetowej Linde, a także Treści zamieszczanych przez Linde w Internecie są zabronione, chyba że wyraźnie zezwala na to niniejsze Warunki.


3. Ograniczenia użytkowania


3.1 Użytkownik nie może w szczególności, bez uprzedniej pisemnej zgody Linde AG,

- korzystać z Witryny Linde lub Treści internetowych Linde w celu niezgodnym z prawem lub niezgodnym z prawem;

- używać zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków towarowych lub znaków na Stronie Internetowej Linde lub w Witrynie internetowej Linde bez uprzedniej pisemnej zgody danego właściciela;

- wykonywać tłumaczenie, modyfikację, adaptację, inżynierię regresywną, dekompilację lub dezasemblację Witryny Linde lub Treści internetowych Linde w całości lub w części;
-usunąć wszelkie zawiadomienia o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z treści witryny Linde;

- oprawiać lub w inny sposób osadzać zawartość witryny internetowej Linde na stronie internetowej użytkownika lub strony trzeciej;

- lokować w miejscu należącym do osoby trzeciej jakiejkolwiek części Strony Internetowej Linde;

- stworzyć bazę danych, systematycznie przechowując i pobierając wszystkie lub dowolne treści internetowe Linde; lub

- używać dowolnego robota, pająka, aplikacji wyszukującej strony lub aplikacji do pobierania lub innego ręcznego lub automatycznego urządzenia do pobierania, indeksowania, "skrobania", proliferacji danych lub w jakikolwiek sposób odtwarzać lub ominąć strukturę nawigacyjną lub prezentację strony internetowej Linde lub Zawartości Strony Internetowej Linde.


3.2 Linde AG zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Strony internetowej Linde w dowolnym czasie.


4. Prywatność


Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, polityką prywatności Linde i polityką plików cookie Linde.


5. Brak gwarancji


5.1 Linde AG nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji, nie składa żadnych oświadczeń ani nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności że Zawartość Strony Internetowej Linde w szczególności:

- Witryna internetowa Linde lub zawartość witryny internetowej Linde są dostępne bez przerwy;

- korzystanie z Witryny Linde lub Treści internetowych Linde nie będzie naruszać praw stron trzecich;

- Strona internetowa Linde oraz zawartość witryny internetowej Linde są wolne od błędów lub że są kompletne, dokładne lub aktualne;

-inne strony internetowe, do których dostęp mają hiperłącza ze strony internetowej Linde, niezależnie od tego, czy należą one do spółek powiązanych Linde AG, czy stron trzecich, nie naruszają praw osób trzecich lub są wolne od błędów lub że obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane;

- Strona internetowa Linde jest wolna od wirusów, błędów, złośliwego oprogramowania lub podobnych złośliwych programów.


5.2 Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości sporządzane na stronie internetowej Linde opierają się na przekonaniach i osądach kierownictwa Linde AG w momencie ich publikacji i dlatego są narażone na ryzyko i niepewność. Nie ma pewności, że te wybiegające w przyszłość oświadczenia okażą się dokładne i kompletne. Linde AG nie jest zobowiązane do aktualizacji oświadczeń wybiegających w przyszłość i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te oświadczenia.


6. Ograniczenie odpowiedzialności


6.1 Linde AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

- wady prawne dotyczące strony internetowej Linde lub zawartości stron internetowych Linde;

- wszelkie straty lub szkody powstałe w wyniku zablokowanego dostępu lub braku dostępu do Strony Internetowej Linde, a także Treści internetowych Linde;

- wszelkie straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania ze Strony internetowej Linde lub z którejkolwiek z Treści internetowych Linde;

- dostępność treści stron internetowych stron trzecich lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z ich użytkowania, niezależnie od celu użycia.


6.2 Witryna internetowa Linde i zawartość witryny internetowej Linde są obsługiwane i zarządzane przez Linde AG i / lub innych członków The Linde Group.

Stronę internetową Linde i zawartość strony internetowej Linde, biorąc pod uwagę wymagania kraju, w którym znajduje się firma Linde. Linde AG nie ponosi odpowiedzialności za (i) dostęp do strony internetowej Linde lub (ii) jeśli Treści internetowe Linde są wykorzystywane lub pobierane ze strony internetowej Linde, w miejscach poza krajem. Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Linde z miejsc poza krajem, którego dotyczy, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów obowiązujących zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.


7. Poprawki do strony internetowej Linde lub do strony internetowej Linde Treść lub Warunki


7.1 Linde AG zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, do wprowadzania poprawek lub uzupełnień na Stronie Internetowej Linde lub w Witrynie internetowej Linde.


7.2 Linde AG zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad i warunków użytkowania, według własnego uznania, bez obowiązku informowania użytkownika. Użytkownik zgadza się, że dalsze korzystanie ze Strony internetowej Linde stanowi jego zgodę na odpowiednie zmiany warunków.


8. Naruszenie niniejszego Regulaminu


8.1 Linde AG zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu użytkownika do strony internetowej Linde w całości lub w części w dowolnym momencie w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków lub naruszenia przez użytkownika praw Linde AG w Witrynie Linde lub Treści strony internetowej Linde lub jakichkolwiek praw stron trzecich.


8.2 Ponadto użytkownik niniejszym oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania własne związane z użytkowaniem Strony internetowej Linde i Witryny Internetowej Linde i zwalnia zwalnia Linde AG z odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami i odszkodowaniami wynikającymi z lub w związku z (i) wykorzystaniem lub działaniami związanymi z Witryną Linde i Treściami internetowymi Linde, lub (ii) ) jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika.


9. Obowiązujące prawo


Niniejszy regulamin oraz wszystkie pytania i spory związane z korzystaniem ze strony internetowej Linde lub strony internetowej Linde podlegają wyłącznie przepisom prawa Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach Międzynarodowa sprzedaż towarów (CISG).


10. Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich


Linde nie zobowiązuje się do uczestniczenia w alternatywnych procedurach rozstrzygania sporów przed alternatywnym podmiotem rozstrzygającym spory w celu rozwiązywania sporów z konsumentami.